Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

loading...

ستنودرلغت از ترکیب ابتدای چند کلمه ی سامانه ی تأمین ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه تشکیل شده است و در زبان انگلیسی از ترکیب Set و No که می توان ازآن به معنی اختصاص شماره به منظور ایجاد یک نظم و ارتباط ، ذکر کرد

ستنو در معنی همان سامانه ی تأمین ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه با ایجاد نظم شبکه ای و با استفاده از علوم فن آوری اطلاعات ، الکترونیک ، ریاضی و... می باشد .ستنو در واقع فعالیتهای مربوط به وسایل نقلیه را شامل می شود که در حمل ونقل بار ، مسافر ، اشخاص و... به صورت صلح آمیز استفاده می شود .


این فعالیتها شامل موارد زیر می باشد :

1-    تولید ، تأمین ، واردات ، صادرات ، توزیع واستفاده از وسایل نقلیه

2-    تولید ، تأمین ، واردات ، صادرات ، توزیع واستفاده از قطعات وسایل نقلیه

3-    تولید ، تأمین ، واردات ، صادرات ، توزیع واستفاده از مواد مصرفی وسایل نقلیه

4-    تولید ، تأمین ، واردات ، صادرات ، توزیع واستفاده از ابزار، تجهیزات وماشین آلات مرتبط با موارد 3-1

5-    تولید ، تأمین ، واردات ، صادرات ، توزیع واستفاده ازمواد اولیه مرتبط با وسایل نقلیه

6-    خدمات تجهیزاتی ، تعمیراتی ونگهداری مربوط به وسایل نقلیه

7-    خدمات بستر یکپارچه واستاندارد ونوین برای کارایی های تعریف شده بالا.